Kemal Zeki ZorbazChange photo
Edit
  • Turkey
THE WORD-SENTENCE LENGTHS AND READABILITY LEVELS OF TEXTS IN GAZI TÖMER TURKISH TEXTBOOKS FOR FOREIGNERS Nowadays, various textbooks (Yeni Hitit, Gazi, İstanbul, Yedi İklim, İzmir, Orhun, Güneş, Gökkuşağı, Ebru, Lale, Açılım etc.) are... more
THE WORD-SENTENCE LENGTHS AND READABILITY LEVELS OF TEXTS IN GAZI TÖMER TURKISH TEXTBOOKS FOR FOREIGNERS
Nowadays, various textbooks (Yeni Hitit, Gazi, İstanbul, Yedi İklim, İzmir, Orhun, Güneş, Gökkuşağı, Ebru, Lale, Açılım etc.) are being used with the aim of teaching Turkish to foreigners. In these textbooks, text based teaching is taken as a basis. For this reason, texts’ appropriateness to the level is of great importance. In this study, the reading texts of one of the teaching sets written with the objective of teaching Turkish to foreigners, prepared by Gazi University TOMER, and composed of Elementary (A1, A2), Intermediate (B1, B2), and Advanced Level (C1) are examined in terms of word-sentence lengths and readability levels. When data was being collected, initially the number of sentences, words and syllables forming the texts are detected. After that, the average number of syllables composing a word, and the average number of words composing a sentence is determined. In determining the readability levels of texts, Çetinkaya and Uzun’s (2010) formula that takes word-sentence lengths as a basis is used. The results obtained in the study are as follows: In terms of word length, there is a regular rise in word-length from A1 level to B2 level; as the level increased, longer words are used in the texts. However, it is determined that the average word length in C1 level is slightly shorter than B2 level. In terms of sentence length, there is a regular rise from A1 level to C1 level. Yet, although there are differences between the levels, statistically there is no meaningful difference between the levels of A2 and B1, and B2 and C1 in terms of sentence length. In terms of readability levels, it can be said that the texts get more difficult from A1 to B2 levels. Even though there are differences between the levels, statistically there is no meaningful difference in the readability scores of A1 and A2, and A2 and B1 levels. Besides, the average readability score of C1 level texts is lower than B2 level.
Research Interests:
Research Interests:
This study aims to study the factor structure of Attitude towards Turkish Language Lesson Scale included in Primary School Turkish Language Lesson (6th, 7th, 8th Grades) Teaching Curriculum (2006) and to measure the attitudes of secondary... more
This study aims to study the factor structure of Attitude towards Turkish Language Lesson Scale included in Primary School Turkish Language Lesson (6th, 7th, 8th Grades) Teaching
Curriculum (2006) and to measure the attitudes of secondary school students towards Turkish Language with regard to various variables. Study group of this causal-comperative research consisted of 752 secondary-school students attending schools selected from different districts of Hatay province. Conclusions of this study: It was found that Attitude towards Turkish Language Lesson Scale included in Primary School Turkish Language Lesson (6th, 7th, 8th Grades) Teaching Curriculum had a two-factor structure in 16 items, explaining 49% of the total variance. It was also found that most of (59,9 %) secondary school students’ attitude towards Turkish Language lesson was positive. The female students’ attitude towards Turkish Language lesson was more positive compared to the boys. The 5th grade students had more positive attitudes (74,1% positive) towards Turkish Language lesson when compared to the 6th , 7th and 8th graders. Educational background of parents did not cause a significant difference. Attitude towards Turkish Language lesson of students, who kept diaries, was more positive compared to the ones who did not. Attitude towards Turkish Language lesson of students who read 1 to 3 books other than schoolbooks within the last year was lower compared to those who read 4 to 15 books. Attitude towards Turkish Language lesson of students who had positive evaluations about themselves was more positive compared to those who had negative evaluations. It was found that the students who always made Turkish Language lesson homeworks had more positive attitude.
Keywords: Turkish instruction, attitude towards Turkish Language lesson, secondary school students.

ÖZET
Bu çalışmada, İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8.Sınıflar) Öğretim Programında yer alan Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin faktör yapısının incelenmesi ve çeşitli değişkenler çerçevesinde
ölçülmesi amaçlanmıştır. Nedensel karşılaştırma modelindeki bu araştırmanın çalışma grubunu; Hatay il merkezi, ilçe ve köy bölgelerinden seçilen okullarda öğrenim gören 752 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8.Sınıflar) Öğretim Programında yer alan Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin 16 madde şeklinde, toplam varyansın % 49’unu açıklayan iki faktörlü bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Ortaokul öğrencilerinin çoğunun (% 59,9) Türkçe dersine yönelik tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Kızların Türkçe dersine yönelik tutumu erkeklere göre daha olumludur. 5.sınıf (% 74,1’i olumlu) öğrencilerinin 6, 7 ve 8.sınıftakilere göre Türkçe dersine yönelik daha olumlu tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Anne ve babanın öğrenim durumu anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. Günlük tutanların Türkçe dersine yönelik tutumu tutmayanlara göre daha olumludur. Okuma alışkanlığı olanların ve okuma alışkanlığı yönünden olumlu öz değerlendirmelerde bulunanların Türkçe dersine yönelik tutumları, daha az okuyanlara ve öz değerlendirmeleri olumsuz olanlara
göre daha olumludur. Türkçe dersine karşı daha olumlu tutuma sahip öğrencilerin ödev yapmakta daha istekli olduğu, Türkçe ödevlerini yapma sıklığının Türkçe dersine yönelik tutumda geniş düzeyde etkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Türkçe dersine yönelik tutum, ortaokul öğrencileri.
Research Interests:
This study aims to measure the attitudes of secondary school (5th, 6th, 7th, 8th grades) students towards writing with regard to various variables. Study group of this causal-comparative research consisted of 817 secondary-school students... more
This study aims to measure the attitudes of secondary school (5th, 6th, 7th, 8th grades) students towards writing with regard to various variables. Study group of this causal-comparative research consisted of 817 secondary-school students attending schools selected from Antakya district. Conclusions of the study: It was found out that approximately 34 % secondary school students’ attitude towards writing was positive. The female students’ attitude towards writing was more positive compared to the boys. The 5th grade students had more positive attitudes (54,4 % positive) towards writing when compared to the 6th , 7th  and 8th graders. And positive attitudes towards writing decreased from the 5th grade to the 8th grade. Educational background, occupation of parents and the average monthly income of the family did not cause significant difference. Writing attitude of students, who kept diaries and had writing habits, was more positive compared to the ones who did not. Writing Attitude of students who read 1 to 3 books other than course books within the last year was lower compared to those who read 4 to 15 books. Writing attitude of students who had positive consideration about reading and writing was more positive compared to those who had negative consideration. It was concluded that writing attitude of students who spent more than 3 hours in front of TV, computer, and tablet was lower.
Keywords: Turkish language instruction, writing skill, writing attitude, written expression.

ÖZET
Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler çerçevesinde ölçülmesi amaçlanmıştır. Nedensel karşılaştırma modelindeki bu araştırmanın örneklemini; Antakya’daki iki okulda öğrenim gören 817 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Ortaokul öğrencilerinin yaklaşık % 34’ünün yazmaya yönelik tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Kızların yazmaya yönelik tutumu erkeklere göre daha olumludur. 5.sınıf (% 54,4’ü olumlu) öğrencilerinin 6, 7 ve 8.sınıftakilere göre yazmaya yönelik daha olumlu tutuma sahip oldukları ve yazmaya yönelik olumlu tutumun 5.sınıftan 8.sınıfa doğru düştüğü tespit edilmiştir. Anne ve babanın öğrenim durumu, mesleği ve ailenin ortalama aylık geliri yazma tutumunda anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. Okuma alışkanlığı olanların ve okuma alışkanlığı yönünden kendine yönelik olumlu yönde değerlendirmelerde bulunanların yazmaya yönelik tutumları, daha az okuyanlara ve değerlendirmeleri olumsuz olanlara göre daha olumludur. Günlük tutanların ve yazma alışkanlığı olanların yazmaya yönelik tutumu daha olumludur. Türkçe öğretmeninin yazılı anlatım etkinliği yaptırması yazma tutumunda düşük düzeyde etkilidir. Öğrencilerin yazma öz değerlendirmelerinin yazmaya yönelik tutumda yüksek düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir. Televizyon, bilgisayar veya tablet başında 3 saatten fazla vakit geçirenlerin yazma tutumunun düştüğü belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, yazma becerisi, yazmaya yönelik tutum, yazılı anlatım.
Research Interests:
Cohesion which is regulation the relationship of meaning and holds the text together is an issue that should be taught in the teaching process. In this study, it was aimed to reveal the secondary school students’ usage of conjunctions... more
Cohesion which is regulation the relationship of meaning and holds the text together is an issue that should be taught in the teaching process. In this study, it was aimed to reveal the secondary school students’ usage of conjunctions which were “ad-ditive, distinguishing, contrastive, time-sequence, conditional, explanatory, exemplifi-cation and causal”. The secondary school students are requested to compose a text about one of the topics given to them, in 20 minutes, and this text examined the use of conjunctions. The study group of the research consisted of 817 secondary school stu-dents studying in Hatay (Antakya), Turkey. In this study, document review among qualitative research techniques was applied and the texts created by the secondary school students were only analyzed with regard to the usage frequency of conjunc-tions. The following results were obtained from the study: the usage of additive, dis-tinguishing, explanatory, causal, contrastive, time-sequence, exemplification and con-ditional conjunctions showed a steady increase from the 5th graders to the 8th graders. Use of conjunctions in 5th grade is average 2,75 per text, 6th grade is average 3,33 per text, 7th grade is average 3,86 per text and 8th grade is average 4,92 per text. It was found out that the students mostly used additive conjunctions, then according to the usage frequency they used contrastive, time-sequence and exemplification, distinguish-ing and conditional, causal conjunctions, and they applied explanatory conjunctions least. It was also concluded that the students never used some of the conjunctions.
Keywords: Cohesion, conjunctions, written expression, writing, teaching writing.

Özet
Bir yazıyı metin hâline getiren, anlam ilişkilerini düzenleyen ve yazıyı bir arada tutan bağdaşıklık; öğretim sürecinde ele alınması ve öğretilmesi gereken bir konudur. Bu çalışmada; ortaokul öğrencilerinin bağdaşıklık araçlarından “ekleyici, ayırt edici, zıtlık bildiren, zaman-sıralama bildiren, koşul bildiren, açıklama bildiren, örnekleme bildiren ve sebep bildiren” bağlama ögelerini kullanım sıklıklarının belir-lenmesi amaçlanmıştır. Ortaokul öğrencilerinden, yirmi dakikalık sürede, kendilerine verilen konulardan herhangi biriyle ilgili bir metin oluşturmaları istenmiş ve öğrenci metinleri bağlama ögesi kullanım sıklığı yönünden incelenmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu; Hatay il merkezinde (Antakya) öğrenim gören 817 ortaokul öğrenci-si oluşturmuştur. Nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yapılan bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin oluşturdukları metinler diğer bağdaşıklık araçları yönünden değil, sadece bağlama ögelerinin kullanım sıklığı yönünden incelenmiştir. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Ekleyici, ayırt edici, açıklama, sebep, zıtlık, za-man-sıralama, örnekleme ve koşul bildiren bağlama ögelerinin kullanımı 5. sınıftan 8.sınıfa doğru düzenli bir artış göstermiştir. 5.sınıfta her kompozisyonda ortalama 2,75 olan bağlama ögesi kullanımı, 6.sınıfta ortalama 3,33, 7.sınıfta ortalama 3,86 ve 8.sınıfta ortalama 4,92’ye yükselmiştir. Öğrencilerin daha çok ekleyici bağlama öge-lerini kullandıkları; daha sonra kullanım sıklığına göre zıtlık bildiren, zaman-sıralama ve örnekleme bildiren, ayırt edici ve koşul, sebep bildiren ve en az da açıklama bildiren bağlama ögelerini kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin, bazı bağlama ögelerini hiç kullanmadıkları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Bağdaşıklık, bağlaçlar, yazılı anlatım, yazma becerisi, yazma eğitimi.
Research Interests:
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı'nda yer alan metin işleme sürecine ilişkin bilgi düzeylerini değerlendirmektir. Araştırmada; Cumhuriyet Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi... more
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı'nda yer alan metin işleme sürecine ilişkin bilgi düzeylerini değerlendirmektir. Araştırmada; Cumhuriyet Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nde 4. sınıfta öğrenim gören toplam 295 sınıf öğretmeni adayına Coşkun ve Alkan (2010) tarafından geliştirilen metin İşleme sürecine ilişkin bilgi testi uygulanmıştır. Öğretmen adayları üzerinde yapılan çalışmada ölçeğin güvenirlik (Cronbach Alfa) katsayısı .73 olarak tespit edilmiştir.
Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi testinde metin işleme sürecinin aşamalarına ilişkin başarı düzeyleri şu şekildedir: Hazırlık (% 52.8), Anlama (% 41.5), Zihinde Yapılandırma (% 35.3), Kendini İfade Etme (% 37.3), Ölçme ve Değerlendirme (% 65). Sınıf öğretmeni adaylarının metin İşleme sürecinin bütününe ilişkin başarı ortalaması ise % 46.5'tir. Sınıf Öğretmeni adaylarının metin işleme süreciyle ilgili bilgi düzeylerine ilişkin analizlerde; Mustafa Kemal Üniversitesinde öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının, İkinci Öğretimde öğrenim görenlerin, akademik başarısı 66 ve üstü olanların diğerlerine göre daha başarılı oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayları, Türkçe dersi, öğretim programı, metin işleme süreci.
Research Interests:
This study examined the writer’s block levels of the freshman students in a faculty of education based on the relevant variables about socio-economic features and reading-writing frequency. The subjects of the research consisted of 428... more
This study examined the writer’s block levels of the freshman students in a faculty of education based on the relevant variables about socio-economic features and reading-writing frequency. The subjects of the research consisted of 428 students studying at the Mustafa Kemal University, Faculty of Education. In this study, the items in the blocking and lateness sub-scales of the ‘Questionnaire for Identifying Writer’s Block’ were used. The scale was adapted to Turkish with all items in order to determine the functionality of blocking and lateness factors. Considering the faculty of education freshman students’ writer’s block levels, it was determined that twenty-four percent of the students almost always and often have the writer’s block, seventy percent of them have it somethimes or occasionally, and six percent of them have it almost never. It was determined that the students having writer’s block vary in accordance to their reading-writing frequencies rather than their socioeconomic features, and the students who had writing activities in secondary and high school and still have the habit of writing have a lesser degree of the writer’s block. It was detected that the students who have a regular reading habit also have the writer’s block lesser.
KEYWORDS: Writer’s Block. Blocking. QIWB. Writing. Writing Skills
Research Interests:
Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin 20 dakikalık süredeki metin üretimlerinin çeşitli değişkenler çerçevesinde ölçülmesi amaçlanmıştır. Nedensel karşılaştırma modelindeki bu araştırmanın örneklemini; Antakya’daki iki okulda öğrenim... more
Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin 20 dakikalık süredeki metin üretimlerinin çeşitli değişkenler çerçevesinde ölçülmesi amaçlanmıştır. Nedensel karşılaştırma modelindeki bu araştırmanın örneklemini; Antakya’daki iki okulda öğrenim gören 817 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Veriler analiz edilirken öğrencilerin oluşturdukları yazıların kelime olarak metin uzunlukları hesaplanmış ve kişisel bilgi formundaki değişkenlere göre öğrencilerin oluşturdukları metinlerin uzunluklarında farklılaşma olup olmadığına bakılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 20 dakikalık sürede ortaokul öğrencilerinin % 40,5’inin 51 ilâ 100, % 32,4’ünün de 30 ilâ 50 kelimeden oluşan metinler ürettikleri; kız öğrencilerin erkeklere göre daha uzun metinler oluşturdukları, metin uzunluğunun 5. sınıftan 7. sınıfa doğru düzenli bir biçimde arttığı, Türkçe dersinde akademik olarak daha başarılı olan öğrencilerin daha uzun metinler oluşturdukları belirlenmiştir. Bu çalışmada sosyoekonomik özelliklerin metin üretiminde farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Buna göre babası üniversite veya lise mezunu olanların diğerlerine göre daha uzun metin oluşturduğu; babası memur olanların babası başka meslekten olanlara göre daha uzun metin oluşturduğu; ailesinin aylık ortalama geliri 1500 TL’den düşük olan öğrencilerin metin üretimlerinin, ailesinin aylık ortalama geliri 2501-4500 arası olan öğrencilere göre anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu ve 2501 TL ile 4500 TL arasında geliri olanlarda da gelir durumuna göre metin üretiminin arttığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metin Üretimi, Türkçe Öğretimi, Ortaokul Öğrencileri.

This study aims to measure the text production (in 20 minutes) of secondary school students with regard to various variables. Study group of this causal-comparative research consisted of 817 secondary-school students attending two schools selected from Antakya district. When the data are analyzed, the lengths of the texts composed by the students are calculated and it is examined whether there is any differentiation in the lengths of the texts which the students has written according to the variables in personal information form. In the study the following conclusions are reached: In 20 minutes 40,5 % of secondary school students have produced 51-100-word text and 32,4 % of them 30-50-word text. It has determined that female students have written longer texts according to male students; text length has increased regularly toward 5 to 7 grade and students who are more successful in Turkish Language lesson can write longer texts. In this study, it has found that socioeconomic difference of students have effect on their text production process. When the data are analyzed, the lengths of the texts composed by the students are calculated and it is examined whether there is any differentiation in the lengths of the texts which the students has written according to the variables in personal information form. According to this result, students whose father graduated from high school or university have composed longer texts; students whose father are civil servant have composed longer texts when compared with other professions; students whose family earn less than 1500 Turkish Liras per month have lower text production compared with students whose family earn 2501-4500 Turkish Liras per month. And it is determined that an increase in text production of students whose family have 2501-4500 Turkish iras income per month. Key words: Text Production, Turkish Language Teaching, Secondary School Students.
Research Interests:
This study examined the writing apprehension levels of the faculty of education freshman students based on the relevant variables about reading-writing frequency. The working group of the research comprised of 455 freshman students... more
This study examined the writing apprehension levels of the faculty of education freshman students based on the relevant variables about reading-writing frequency. The working group of the research comprised of 455 freshman students studying at Mustafa Kemal University, Faculty of Education. In the study, Writing Apprehension Scale, which was developed by Daly and Miller (1975) [adapted to Turkish by Zorbaz (2010)], was used. This findings of the study revealed that 12,5 % of the students had high writing apprehension, 55,6 % of them had moderate, and 31,9 % of them had low apprehension.  The students, who kept diaries or conducted writing activity, had low apprehension. The students, who had taken more writing assignments during their secondary and high school education, had lower levels of writing apprehension. The findings also revealed that those who had read 21 to 50 or 11 to 20 books in the last one year had lower levels of writing apprehension compared to those who had not read any book at all during the same time frame. Those who identified themselves as very poor in terms of reading habits were found to have higher levels of writing apprehension than those who identified themselves as so and so, good, very good; while those who identified themselves as poor were found to have higher levels of writing apprehension compared to those who identified themselves as good and very good in terms of reading habits. 
Keywords:  Writing Apprehension, Writing Anxiety, Writing, Writing Skills.
Research Interests:
In this study, Ma’lûmât-i İbtidâiyye ve Nesâyih-i Nâfia, published in 1313 (1883/1884) and the first volume of Ta’lîm-i Kırâat that consisted of four volumes, was investigated by transcribing into current alphabet. Study was carried out... more
In this study, Ma’lûmât-i İbtidâiyye ve Nesâyih-i Nâfia, published in 1313 (1883/1884) and the first volume of Ta’lîm-i Kırâat that consisted of four volumes, was investigated by transcribing into current alphabet. Study was carried out by document analysis of the qualitative research techniques. The aim of the book written by Kitapçı Arakel Efendi, was to accustom students to read, by using compound words that their meaning can be smoothly understood after they learned the alphabet; to give students the most necessary information and training ideas in an appropriate way. Following the analysis, it was found that the book had 35 text, including 29 informative and 6 narrative text. And it was determined that all of narrative texts had advisory nature; and informative texts had contented "advice, etiquette, scientific knowledge, religious knowledge and proverbs” Nevertheless in the study it was determined that text processing was realized “text, unknown words and under-text questions (practices)” respectively and that texts were consisted of averagely 282 words, 6 unknown words and 7 under-text questions.

Keywords: Ta’lîm-i Kırâat, Ma’lûmât-ı İbtidâiyye ve Nesâyih-i Nâfia, Reading Books, Reading Instruction, Turkish Language Teaching.
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
Upload File
Bu kitap; bir yandan öğretim materyallerini hazırlamak, seçenekli dil öğretim programları oluşturmak, diğer yandan sınıf ortamında öğretici rolünü üstlenmek durumundaki donanımlı yabancılara Türkçe öğretimi uzmanlarının yetişmesinde... more
Bu kitap; bir yandan öğretim materyallerini hazırlamak, seçenekli dil öğretim programları oluşturmak, diğer yandan sınıf ortamında öğretici rolünü üstlenmek durumundaki donanımlı yabancılara Türkçe öğretimi uzmanlarının yetişmesinde onlara ihtiyaç duyacakları kuramsal bilgileri sunmayı ve söz konusu bilgileri sınıf ortamına nasıl taşıyacaklarını uygulama örnekleriyle göstermeyi amaçlamaktadır.
Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabında Türkçenin yabancılara öğretimi, geniş bir kadronun kaleminden ve bu kadronun farklı
düzeylerdeki bilgi ve deneyiminden süzülerek çok yönlü bir şekilde ortaya konulmaya çalışıldı.
Research Interests:
Upload File
Research Interests:
Research Interests:
Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin yazdıkları metinleri, metin tutarlılığı yönünden değerlendirmek amacıyla Bamberg (1984) tarafından geliştirilmiş olan “Metin Tutarlılığı Bütüncül Puanlama Anahtarı”nı Türkçeye uyarlamak ve... more
Özet
Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin yazdıkları metinleri, metin tutarlılığı yönünden değerlendirmek amacıyla Bamberg (1984) tarafından geliştirilmiş olan “Metin Tutarlılığı Bütüncül Puanlama Anahtarı”nı Türkçeye uyarlamak ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu; Ankara ili Mamak, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerindeki üç ilköğretim okulunun 6, 7 ve 8.sınıflarında öğrenim gören 152 öğrenci oluşturmuştur. Metin Tutarlılığı Bütüncül Puanlama Anahtarındaki; tamamen tutarlı, kısmen tutarlı, tutarsız ve anlaşılmaz olarak belirlenen performans düzeylerini örneklemek amacıyla, bu düzeyleri örnekleyen kompozisyonlara ve ilgili düzeyle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Puanlama anahtarının güvenirliğini belirlemek amacıyla değerlendirmeciler arası tutarlılığa bakılmış ve değerlendirmecilerin verdikleri puanlar arasında olumlu yönde yüksek düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metin tutarlılığı, yazılı anlatım, yazma eğitimi.
-
author rank

Join Kemal Zeki and 36,754,870 other researchers on Academia.edu

not now
Academia © 2016